Obchodné podmienky

Obecné informácie a definícia pojmov

„Predajcom“ je prevádzkovateľ tohto internetového obchodu – Umelecko-duchovné združenie Fénix, Dačov Lom 87, 991 35 Dačov Lom, Slovensko.

„Zákazníkom“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila nákup.

 

Nákup a uzavretie zmluvy, dodacia lehota

Odoslaním objednávky zákazník záväzne objednáva tovar a tým dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podla týchto obchodných podmienok.

Dodacia lehota závisí na tom, či je objednaný tovar skladom.

 

Spracovanie osobných údajov

Nákupom dáva zákazník predajcovi súhlas k uloženiu a spracovaniu svojich osobných údajov. Predajca tieto osobné údaje použije výhradne pre svoje vnútorné potreby súvisiace s realizáciou objednávky a neposkytne ich žiadnej tretej strane, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (napr. odovzdanie adresy a telefónneho čísla dopravcovi).

Osobné údaje sú spracovávané a ukladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Možnosti dopravy

Tovar je zasielaný poštou ako doporučený list, balík na adresu (v ČR balík do ruky) alebo balík na poštu. Po dohode je možné tovar v niektorých miestach (alebo priamo u autorov) vyzdvihnúť osobne.

Predajca zodpovedá zákazníkovi za:

Predajca nenesie zodpovednosť za:

Možnosti platby

Tovar je možné zaplatiť prevodom na účet. Pri platbe je obvykle (najmä pri nových zákazníkoch) požadovaná platba predom.

 

Reklamácie

Prípadnú reklamáciu je možné uplatniť iba písomne na e-mailovej adrese fenix@preludi.eu, poštovej adrese predajcu alebo vyplnením reklamačného formulára. Vo všetkých prípadoch je nutné uviesť číslo objednávky.

 

Odstúpenie od zmluvy ze strany predajcu

Predajca má právo odstúpiť od zmluvy (prípadne vyradiť niektorý tovar z objednávky), pokiaľ sa vyskytnú technické nebo iné prekážky, ktoré mu bránia v úspešnom vybavení objednávky. O tejto skutočnosti má povinnosť zákazníka čo najskôr informovať.

Pokiaľ bol tovar zákazníkom už uhradený, vráti predajca uhradenú čiastku (prípadne jej časť zodpovedajúcu cene tovaru, ktorý bol z objednávky vyradený) do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to na zákazníkom určený bankový účet.

 

Odstúpenie od zmluvy ze strany zákazníka

Podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku má zákazník právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť (úplne alebo čiastočne) od kúpnej zmluvy. Túto skutočnosť musí predajcovi oznámiť písomne, e-mailom alebo pomocou reklamačného formulára. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy musí o. i. obsahovať číslo bankového účtu, na ktorý má byť vrátená uhradená čiastka. Zákazník je povinný na vlastné náklady vrátiť nepoškodený zakúpený tovar v originálnom obale a to osobne v mieste prevzatia alebo poštou na adresu predajcu (odporúčame doporučenú zásielku alebo balík na poštu). Tovar nezasielajte na dobierku, táto nebude predajcom prevzatá!

Predajca do 14 dní od prevzatia zásielky zákazníkovi vráti celú čiastku, ktorá bola zo strany zákazníka za vracaný tovar zaplatená (vrátane pomernej čiastky za poštovné). Pokiaľ zákazník vráti tovar poškodený či inak znehodnotený, môže predajca vrátenie tovaru odmietnuť (a so súhlasom zákazníka mu ho na jeho náklady do 14 od prevzatia zaslať späť – inak ho po tomto období znehodnotí), resp. môže zo zaplatenej čiastky strhnúť čiastku zodpovedajúcu miere poškodenia.

Upozorňujeme, že podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je (okrem iného):

Tovar objednávaný zo zahraničia

Pri objednaní tovaru, pri ktorom je v časti Dostupnosť uvedené „Iba u zahraničného distribútora“ alebo „Iba u zahraničného autora“, môže byť cena tovaru zvýšená o náklady spojené s dopravou tovaru na územie Českej alebo Slovenskej republiky.

 

Propagované diela autorov z tretích krajín

Diela autorov, ktorých trvalé bydlisko je mimo krajín EÚ, predajca nepredáva ale iba propaguje. To isté sa týka všetkých zahraničných literárnych diel, ktoré síce vydáva vydavateľstvo združenia, ale na základe zmluvy so zahraničným distribútorom nezabezpečuje ich distribúciu a predaj. Záujemcovia o takéto tovary musia napísať predajcovi správu, ktorý ju následne prepošle e-mailom bez akýchkoľvek zmien zahraničnému distribútorovi. Na predaj týchto tovarov nemôže predajca poskytnúť žiadnu záruku, pretože predaj nezabezpečuje. Reklamácie či odstúpenie od zmluvy sa pri kúpe tohto tovaru riadia zákonmi štátu, z ktorého sa tovar predáva, a predajca nemôže garantovať ani možnosť reklamácie či vrátenia tovaru.

Všetok takto propagovaný (a teda predajcom nepredávaný) tovar má v časti Dostupnosť uvedené „Iba u zahraničného distribútora“ alebo „Iba u zahraničného autora“.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Umelecko-duchovné združenie Fénix © 2018